日曜日

Recursos Instrumentals. L'article d'investigació


Què és un article d'investigació?
un text que informa dels resultats d'una investigació. Cal que sigui redactat i publicat seguint unes normes concretes acceptades per la comunitat científica internacional per assegurar-ne la divulgació i acceptació.
Quines normes existeixen? Entre d'altres: (Unesco/NS/177) , IMRaD i VANCOUVER.
Quines parts ha de tenir un article?

- Índex
- Títol
- Autoria
- Resum analític o abstract
- Paraules clau
- Introducció
- Material i mètodes
- Resultats
- Discussió
- Agraïments
- Referències bibliogràfiques
- Apèndixs

L'ÍNDEX

l'índex, segons el gabinet de Llengua catalana

EL TÍTOL
Cal que el títol sigui concís i mostri el contingut essencial de l'article. El títol cal que sigui el darrer que s'escrigui.

EL RESUM DE L'ARTICLE
En general el resum ha de incloure:
- Plantejar els principals objectius de la recerca.
- Descriure la metodologia emprada.
- Resumir els resultats
- Descriure les principals conclusions.

El resum, segons el gabinet de Llengua catalana

LES PARAULES CLAU (keywords)
Les paraules clau són un llistat d'entre quatre a vuit termes descriptius del contingut principal de l'article. Són les paraules emprades pels serveis bibliogràfics per classificar el treball sota un índex o tema particular.
-Les paraules clau poden escollir-se lliurement tot i que és recomanable emprar descriptors normalitzats recollits en els tesauros (UNESCO, CINDOC, ERIC, etc.), per faciliar la tasca de classificar la informació.

Thesauro de la UNESCO
Thesauro de la CINDOC

  • TG Termes genèrics.

  • TE Termes específics.

  • UP Termes equivalents (usado por - no correctes)
Eric Thesaurus

LA INTRODUCCIÓ
En general la introducció ha de incloure:

-Presentar molt clarament la naturalesa i rellevància del problema presentat. Cal presentar-ho molt clarament i de forma raonada per despertar l'interès del lector.

-Incloure el mètode emprat en la investigació del problema i les raons per escollir-lo. El lector ha d'entendre el problema i com s'intenta solucionar.

-Cal que contingui els principals resultats de forma breu.

-Cal que respongui a les següents qüestions: quin és el problema? quina importància té el problems? Quin mètode s'ha fet servir? Què s'ha trobat?


COS DE L'ARTICLE


1. Materials i metodologia. Aquest apartat ha de permetre a la resta de comunitat científica continuar o rebatre la recerca. Per aquesta raó els materials d'arxiu o bibliogràfics emprats han d'estar exposats d'una manera clara i normativa.

2. Resultats i discussió. La informació ha de seguir un redactat lògic i clar. Cal evaluar els resultats respecte les hipòtesis originals. D'aquí caldrà extreure les hipòtesis que s'empraran en estudis posteriors. És necessari expossar respostes clares als problemes plantejats a la introducció.

3. Conclusions. Aquí no s'ha de fer un resum del treball sinó discutir els resultats respecte tot l'article i apuntar les perspectives de futur de l'estudi.

AGRAÏMENTS
En aquest apartat cal citar les persones i institucions que han ajudat en la recerca.Exemples de NORMES GENERALS:

Les parts d'una tesi
Consells de redacció


EL PEER REVIEW.
Definició a wikipedia
Article: "Criterios editoriales para la evaluación científica"
Crítica al peer review
Peer review i internet
Peer review abans i després d'internet

Categorització de les revistes segons el DURSI
Categorització de les revistes segons el CSIC

0 件のコメント: