火曜日

Recursos Instrumentals. El projecte de recerca

Com escollir el tema (Zubizarreta, Armando F., La Aventura del Trabajo Intelectual. Delaware,E.U.A.: Addison-Wesley Iberoamericana, 1986. pág. 95-100).

* Els temes han de ser de la nostra preferència.
* Cal que existeixi alguna experiència personal sobre el tema.
* Consultar a professors sobre el tema.
* Examinar publicacions i bibliografia disponible sobre el tema (revistes, llibres, catàlegs, etc.).
* Informar-se sobre temes afins.


Com presentar un projecte:


I. Identificar el projecte.
Títol de la recerca (que expressi de forma clara i precissa el tema)
Nom de l'investigador.

II. Resum del projecte.
Indicar de forma breu: el problema estudiat, els objectius i la metodologia.

III. Objectius:
Anunciar d'on es parteix i on es vol arribar. Subdividir els objectius quan a l'extensió (generals i específics).

IV. Hipòtesis del Treball:
L'hipòtesis és una suposició dels resultats de la recerca.

V. Metodologia i pla de treball:
Descriure l'estratègia escollida per aconseguir els objectius proposats. Detallar les tècniques d'observació, de recol·lecció de dades, els instruments que s'empraran i els procediments i tècniques d'anàlisi.

CONSELLS GENERALS: Evitar paraules ambigües, que denotin poca confiança i inseguretat (s'intentarà, ens esforçarem, es farà un breu..., un esboç..., una aproximació...)
Claretat i sencillesa

Recursos: Mario Tamayo/El proyecto de investigación.

0 件のコメント: